CETD
Tochigi, Japan
Author
Takahashi, H.
Yasutake, H.